เข้าสู่ระบบ ล้างข้อมูล
อินเทอร์เน็ตแบนด์วิธในประเทศไทย และระหว่างประเทศ

อินเทอร์เน็ตแบนด์วิธ (Internet Bandwidth)

ข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบนด์วิธ คือ ข้อมูลที่ได้มาจากการหาผลรวมจำนวนแบนด์วิธของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย รายต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. แบนด์วิธภายในประเทศ (Domestic Bandwidth) คือ ผลรวมของแบนด์วิธทั้งหมดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกตเวย์ภายในประเทศ (National Internet Exchage:NIX)

2. แบนด์วิธไปต่างประเทศ (International Bandwidth) คือ ผลรวมของแบนด์วิธของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่เชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ เกตเวย์ไปต่างประเทศ (International Internet Gateway:IIG) และจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อไปต่างประเทศโดยตรง


Month-Year Domestics Bandwidth (Gbps) International Bandwidth (Gbps) Remark