เข้าสู่ระบบ ล้างข้อมูล
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย หมายถึง ประชาชนสัญชาติไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตทั้งในรูปแบบประจำที่และเคลื่อนที่ (ไม่รวมชาวต่างชาติ)


Month-Year Total Source Remark