เข้าสู่ระบบ ล้างข้อมูล
Thailand Internet Statistcs
รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566

Internet Users
52,160,445 คน
Month-Year Total
หมายเหตุ: ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมอินเทอร์เน็ตตามโครงการเน็ตประชารัฐซึ่งครอบคลุมประชากรประมาณ20ล้านคน
Domestics Bandwidth
13,996.605 Gbps
Month-Year Domestic (Gbps)
International Bandwidth
22,321.252 Gbps
Month-Year International (Gbps)


ผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารประเทศไทย
รายงานจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2565Download (3.54 Mbyte )
รายงานการศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2566Download (11.82 Mbyte )
รายงานบทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลจากการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2566Download (4.56 Mbyte )
การประชุมระดมความคิดเห็นหลังได้ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2565 และประมาณการปี 2566 Download (510.23 kbyte )
ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย ประจำปี 2565 และประมาณการปี 2566 Download (3.82 Mbyte )

รายงานบทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลจากการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยDownload (3.46 Mbyte )
รายงานการศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2565Download (8.47 Mbyte )
รายงานมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2564 และประมาณการปี 2565Download (5.94 Mbyte )
ผลการสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยปี 2564Download (558.58 kbyte )
ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย ประจำปี 2564 และประมาณการปี 2565Download (1.50 Mbyte )
การประชุมระดมความคิดเห็นหลังได้ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2564 และประมาณการปี 2565Download (90.93 Mbyte )

รายงานบทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลจากการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2564Download (5.55 Mbyte )
รายงานการศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2564Download (6.08 Mbyte )
ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย ประจำปี 2563 และประมาณการปี 2564Download (945.58 kbyte )
รายงานมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2563 และประมาณการปี 2564Download (6.98 Mbyte )

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย ประจำปี 2562 และประมาณการปี 2563Download (492.03 kbyte )
รายงานบทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลจากการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2561-2562Download (4.42 Mbyte )
รายงานผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารและข้อมูลอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ประจำปี 2562 และประมาณการปี 2563Download (2.17 Mbyte )
แถลงข่าวผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2562 และประมาณการปี 2563Download (7.20 Mbyte )
แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อสารของประเทศไทยDownload (4.20 Mbyte )

การประชุมระดมความคิดเห็นมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2562 และประมาณการปี 2563Download (6.23 Mbyte )
รายงานการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ความสามารถในการเข้าถึงฯ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนDownload (6.91 Mbyte )
ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2561 และประมาณการปี 2562Download (34.72 Mbyte )

งานแถลงข่าวผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารและข้อมูลอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยประจำปี 2561 และประมาณการปี 2562Download (26.45 Mbyte )
การประชุมระดมความคิดเห็นมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2561 และประมาณการปี 2562 ครั้งที่ 2Download (7.15 Mbyte )
การประชุมระดมความคิดเห็นมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2561 และประมาณการปี 2562 ครั้งที่ 1Download (3.37 Mbyte )

รายงานผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารประเทศไทย ประจำปี 2559 และประมาณการปี 2560Download (10.86 Mbyte )
มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยปี 2559 และประมาณการปี 2560Download (3.57 Mbyte )
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารประจำปี 2559 และประมาณการปี 2560Download (1.41 Mbyte )

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารประเทศไทยปี 2558 และประมาณการปี 2559Download (112.81 Mbyte )
แถลงข่าวผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2558 และประมาณการปี 2559Download (541.06 kbyte )

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารประเทศไทยปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558Download (9.84 Mbyte )
มูลค่าตลาดสื่อสารประเทศไทยประจำปี 2557 และประมาณการปี 2558Download (1.02 Mbyte )
การประชุมระดมความคิดเห็นผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2557 และประมาณการปี พ.ศ. 2558Download (1.02 Mbyte )
ประชุมระดมความคิดเห็น การตรวจสอบกรอบนิยามการสื่อสารเพื่อศึกษามูลค่าตลาดประเทศไทย ประจำปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558Download (881.52 kbyte )
มูลค่าตลาดสื่อสารประเทศไทยปี 2557 และประมาณการปี 2558Download (1.43 Mbyte )

มูลค่าตลาดสื่อสารประเทศไทยปี 2556 และประมาณการปี 2557Download (4.04 Mbyte )

ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องผลสำรวจตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของประเทศไทย ประจำปี 2555-56 และประมาณการปี 2557Download (588.67 kbyte )
แถลงข่าวผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสาร และตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของประเทศไทย ประจำปี 2555-56 และประมาณการปี 2557Download (1.08 Mbyte )
ประชุมระดมความคิดเห็น การตรวจสอบกรอบนิยามการสื่อสารเพื่อศึกษามูลค่าตลาดประเทศไทย ประจำปี 2555 และคาดการณ์ปี 2556Download (835.01 kbyte )
ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารประเทศไทยปี 2555-56 และคาดการณ์ปี 2557Download (2.73 Mbyte )