เข้าสู่ระบบ ล้างข้อมูล
ติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม

สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) อาคารอำนวยการ ชั้น 6
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ :(66) 26708888 ต่อ 7044,7046
โทรสาร :(66) 22710151
เว็บไซต์ : http://www.nbtc.go.th