เข้าสู่ระบบ ล้างข้อมูล
ติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม

สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) อาคารอำนวยการ ชั้น 6
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ : 02-271-0151โทรศัพท์ :(66) 22710151 ต่อ 504
โทรสาร :(66) 22710151
เว็บไซต์ : http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/TDC

ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : (66) 25646900 ต่อ 2581 โทรสาร : (66) 25646863
เว็บไซด์ : http://internet.nectec.or.th